background

פרוטוקולי ישיבות מועצה


icon
icon
icon
icon
פרוטוקול 6 לשנת 2016    26-02-2017
לצפיה בפרוטוקול לחץ כאן...
icon
icon
icon
icon
פרוטוקול 2 לשנת 2016    29-05-2016
לצפיה לחץ כאן...
icon
icon
icon
icon
icon
פרוטוקול 9 לשנת 2015    11-11-2015
לצפיה בפרוטוקול הקש כאן...
icon
icon
icon
פרוטוקול 5/2015    01-05-2016
לצפיה בפרוטוקול הקש כאן...
icon
icon
icon
icon
icon
פרוטוקול 1/2015    03-03-2015
לצפיה בפרוטוקול....
icon
icon
פרוטוקול 9/2014    26-11-2014
לצפיה בפרוטוקול לחץ כאן....
icon
icon
פרוטוקול 7/2014    01-07-2015
לצפיה בפרוטוקול ....
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon