background

מחלקת גבייה ושירות לתושב

מחלקת הגבייה עומדת לשירות התושבים בבניין המועצה ברחוב הרב קוק 2, קומה א'

שעות קבלת קהל:

יום א': 08:30 - 12:30 , 16:00 - 18:00.

ימים ב' , ג' , ה' : 08:30 – 13:00.

יום ד' : 13:00 – 15:00.

מענה טלפוני במחלקה לפעולות ותשלום עם בירורים: 04-8308400 


   * * *

לתשלום שובר ארנונה בכרטיס אשראי 24 שעות ללא בירורים:

באמצעות אתר האינטרנט לחץ כאן

באמצעות הטלפון: 04-8308400 הקישו בנתב 2 ואח"כ 1.

יש להצטייד במס' משלם ומס' ספח


 

קישור לפרוטוקול  לצו המיסים 2016

קישור לפרוטוקול לצו המיסים 2016

אושר בישיבת מועצה 6/15 ביום 01/7/2015
להמשך...